โครงการสำนักงานสีเขียว

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjust โครงการสำนักงานสีเขียว

" รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ Green University "


ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑