หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มงานในสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานในสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ กลุ่มงาน ดังนี้

  ๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  ๑.๑   งานธุรการ
  ๑.๒   งานการเงินและพัสดุ
  ๑.๓   งานนโยบายและแผน
  ๑.๔   งานการเจ้าหน้าที่
  ๑.๕   งานประกันคุณภาพ
  ๑.๖   งานประชาสัมพันธ์
  ๑.๗   งานจัดหารายได้

  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   - เลขานุการของผู้บริหารหน่วยงาน
   - จัดการประชุมและเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่นวาระการประชุม บันทึก การประชุม ฯลฯ
   - จัดทำหนังสือประชุม และรายงานการประชุมของหน่วยงาน
   - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับโครงการประจำปี และโครงการพิเศษ
   - รวบรวมและจัดเสนอโครงการ งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ ในสถาบัน
   - ประสานงานทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
   - จัดบริการให้ยืมหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาฯลฯ
   - ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการกับฝ่ายธุรการของมหาวิทยาลัย
   - การรับและโต้ตอบหนังสือราชการ
   - การเวียนหนังสือราชการ
   - การจัดและรวบรวม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ฯลฯ
   - จัดระบบการเก็บหนังสือราชการทุกชนิด
   - ทำลายหนังสือราชการเมื่อถึงเวลา
   - มอบหมายภาระงานแก่บุคลากรในสำนักฯ
   - ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักให้เป็นไปตามภาระงาน
   - ประเมินการปฏิบัติงานขั้นต้นเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
   - จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ตามระเบียบราชการ
   - รับ – ส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า - หนังสือออกทั้งภายในและภายนอก
   - จัดทำและดูแลเก็บหนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ
   - ถ่ายเอกสาร จัดทำหนังสือราชการและรับ - ส่งหนังสือราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา
   - จัดดูแลการใช้จ่ายเรื่องสาธารณูปโภคของสำนักฯ
   - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในนอกสำนักฯ
   - ร่าง พิมพ์ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก
   - จัดทำหนังสือราชการทุกชนิด
   - รับจ่ายเงินทุกประเภท ทำบัญชีการรับจ่ายเงินในระบบและนอกระบบราชการ
   - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์
   - จัดทำทะเบียนคุมการใช้วัสดุสำนักงานของสำนักฯจัดทำบัญชีพัสดุ และครุภัณฑ์
   - ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ในการทำงบประมาณประจำปีของสำนักฯ
   -ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมทำบัญชีงบประมาณของสำนักฯ, ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักฯ, ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์, จัดทำบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นหมวดหมู่
   - จัดทำบัญชีรับ-จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   - ขออนุญาตซื้อ-จ้างตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   - จัดทำบัญชีควบคุมการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
   - จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการและผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน
   - ดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดรายได้
   - จัดบริการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก
   - บริการให้เช่าสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ
   - บริการให้เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
   - ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้
   - วางแผนดำเนินงานในการจัดหารายได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
   - จัดประชุมกำหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของสำนักฯ
   - วางแผนและดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของสำนักฯ
   - พัฒนาและสร้างมาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม
   - ประสานงานการจัดงบประมาณ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์
   - จัดทำแผนแม่บทและแผนพัฒนาของสำนักฯ
   - จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
   - ดำเนินการประเมินตามแผนประกันคุณภาพทุกปีอย่างต่อเนื่อง
   - มีการพัฒนา แผนงาน กิจกรรม และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
   - จัดทำเอกสารประกันคุณภาพรายงานมหาวิทยาลัยฯ
   - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและปีงบประมาณ
   - ดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
   - สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้รับรองจากหน่วยงานภายนอก
   - จัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจำปีของสำนัก
   - จัดทำรายงานประจำปี
   - จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักฯเป็นระบบประกันคุณภาพ
   - จัดทำเอกสารและเว็บเพจ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักฯ
   - จัดทำจดหมายข่าว ของสถาบันฯ ทุกเดือนหรือทุกภาคเรียน
   - เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายข่าวประจำสัปดาห์
   - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสำนักฯ
   - จัดทำรายงานผลการทำกิจกรรมที่โดดเด่นเพื่อลงในหนังสือวารสาร
   - จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
   - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักฯ
   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
   - พัฒนาโฮมเพจของสำนักฯ
   - จัดทำระบบสารสนเทศของสำนักฯ
   - ถ่ายภาพกิจกรรมของสำนักฯ เพื่อจัดทำข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยฯ
   - แปลงข้อมูลจากม้วนวีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเป็นวีซีดีหรือดีวีดี
   - จัดทำจดหมายข่าวของสำนักฯ
   - จัดทำวารสารของสำนักฯ

  ๒. กลุ่มงานอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  ๒.๑   งานอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม
  ๒.๒   งานประสานและสร้างเครือข่าย
  ๒.๓   งานส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมกับชุมชน
  ๒.๔   งานวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม
  ๒.๕   งานเผยแพร่นาฏศิลป์และดนตรี
  ๒.๖   งานกองทุนสนับสนุนงานวัฒนธรรม
  ๒.๗   งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
  ๒.๘   งานบริการวิชาการ

  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   - สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
   - ปฏิบัติงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี งานเทศกาล หรือ งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน และนอกสถานที่ ตลอดจน ในประเทศและต่างประเทศด้วย
   - อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกรูปแบบ
   - ส่งเสริมประสานงานรวมทั้งปฏิบัติการเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านจริยธรรม เช่น การรณรงค์ การประกวด และการฝึกอบรม เป็นต้น
   - รวบรวมบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น สาขาต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
   - จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และปลูกจิตสำนึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและความเอกลักษณ์ไทย เช่น มารยาทไทย การแต่งกายชุดไทย ฯลฯ
   - จัดทำแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
   - ดำเนินงานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
   - จัดกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นข้อมูลการท่องเที่ยวอยุธยา แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว วัดสำคัญ ๆ แหล่งโบราณสถาน ฯลฯ
   - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว
   - จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย
   - ประสานการบริหารหน่วยอนุรักษ์ฯ กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกับสมัชชาองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
   - ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจันทบุรี เช่นการจัดอบรม จัดการแสดงทัศนศึกษา ฯลฯ
   - จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ สนับสนุนพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
   - งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการท่องเที่ยว
   - งานเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจันทบุรีแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
   - สำรวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจันทบุรี
   - จัดทำทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจันทบุรี
   - จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ของจังหวัดจันทบุรี
   - จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น
   - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น
   - จัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น
   - อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะการแสดง ประเพณี และการละเล่นที่มีอยู่ในท้องถิ่น
   - สนับสนุนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
   - ให้บริการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
   - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและนักศึกษา
   - ร่วมมือกบหน่วยงานอื่นในการส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและนักศึกษา
   - ร่วมมือ แลกเปลี่ยน ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นและระหว่างชาติ
   - สร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่น

  ๓. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ข้อมูลท้องถิ่น

  ๔.๑   งานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
  ๔.๒   งานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้ารำไพพรรณี
  ๔.๓   งานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
  ๔.๔   งานศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  ๔. กลุ่มงานบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  ๕.๑   งานประสานภาคี
  ๕.๒   งานอบรมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
  ๕.๓   งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  ๕.๔   งานศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น
  ๕.๕   งานศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

  ๕. กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาพระตำหนัก

  ๖.๑   งานบูรณะพระตำหนักฯ
  ๖.๒   งานปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนบ้านแก้ว

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑