แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นรายเดือน

๒๕๖๗ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖o | ๒๕๕๙ | ๒๕๕๘ | ๒๕๕๗ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๓ | ๒๕๕๒ |

๒๕๖๗

เดือน

จำนวน (คน)

มกราคม ๕๖๓ คน
กุมภาพันธ์๑๑๔๙ คน
มกราคม ๖๔๒ คน
เมษายน ๕o๖ คน
พฤษภาคม ๑๒o๗ คน
มิถุนายน ๑๖๗๓ คน

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑