แบบฟอร์ม เพื่อการบริการ

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

แบบฟอร์ม - สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

 1. แบบฟอร์มบริการ - พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
 2. แบบฟอร์มบริการ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่อาเซียนและสากล
 3. แบบฟอร์ม - เดินทางไปราชการ
 4. กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ การกรอกแบบฟอร์มเดินทางไปราชการ ดังนี้

  1. หลังจากกลับมาจากการไปราชการ ให้ผู้ยืมงินทดรองราชการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการเดินทาง คำนวณค่ใช้จ่ายและหลักฐานใการเดินทางไปราชการ เช่น ค่เบี้ยเลี้ยง ค่ที่พัก ค่พาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ค่ทางด่วน) แล้วนำข้อมูลรายละเอียดค่ใช้จ่ายมากรอกในแบบฟอร์ม
   หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
   ตัวอย่าง - หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)
  2. นำข้อมูลในแบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2) นำมากรอกลงในแบบฟอร์ม
   ใบเบิกค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
   ตัวอย่าง - ใบเบิกค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
  3. ผู้ที่รับผิดชอบในการเดินทางไปรชการ ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ในแบบฟอร์ม
   แบบรายงานหลังการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึษาดูงาน และเดินทางไปราชการ
   ตัวอย่าง - แบบรายงานหลังการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึษาดูงาน และเดินทางไปราชการ
  4. ในกรณีทางเดินทางโดยรถนต์ส่วนบุคคล ให้ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของเรื่อง กรอกค่าพาหนะ เหมาจ่ายในกาเดินทาง โดยกรอบในแบบฟอร์ม พร้อมแนบ Google Maps เส้นทางในการเดินทางประกอบ
   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   ตัวอย่าง - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
   ตัวอย่าง - หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
  5. หลังจากการเดินทางไปราชการกลับมา ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเดินทางไปราชการ นำเอกสาร หลักฐานที่กรอกลงในแบบฟอร์มการเดินทาไปราชการต่งๆ ส่งมายังงานการเงิน ของสำนักศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาชุมชน (ภายใน 3 วัน) เพื่องนการงินจะได้ดำเนินการนำข้อมูลมา ขอคืนเงินยืมทดรองราชการ หรือขอเบิกค่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในระบบ MIS) ต่อไป

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑