ศิลปวัฒนธรรมสาร

กลุ่มงานในสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ

ศิลปวัฒนธรรมสาร

“ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ”ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑