โครงสร้างสำนักฯ

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjust โครงสร้างการบริหารงานสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑