สถานที่ตั้ง

พระราชฐานวังสวนบ้านแก้ว
     สำนักศิลปวัฒนธรรมมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานวังสวนบ้านแก้วสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชการที่ ๗ ปัจจุบันใช้เรือนเขียวเป็นอาคารสำนักงาน มีลักษณะเป็นเรือนไม้ทาสีเขียว สูงจากพื้นดิน ๑ เมตร ภายในตัวเรือน แบ่งเป็นห้องผู้อำนวยการ และห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ในการบริหารและให้การบริการติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลภายในวังสวนบ้านแก้ว สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ รับผิดชอบดูแลบริเวณโดยรอบ วังสวนบ้านแก้ว ซึ่งประกอบด้วยพระตำหนัก ๓ หลัง และ เรือน ๔ หลัง ดังนี้


ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
     นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ห้องบริการของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ในการศึกษาหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อซีดีรอมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนและค้นคว้าข้อมูลไปใช้ประโยชนในชีวิตประจำวัน โดยศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นได้รวบรวมเอกสาร หนังสือ และสื่อต่าง ๆ


ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑


อาคาร
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
7000
สนามกอล์ฟ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
7000
อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม)
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
7001
สนามกอล์ฟ
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
7001
เรือนเขียว
ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
7002
อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม)
ห้องประชุมลีลาวดี
7003
สนามกอล์ฟ
ห้องประชุมลีลาวดี
7003
อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม)
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7004
สนามกอล์ฟ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7004
อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม)
สนามกอล์ฟ
7116
สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ
7116