ประวัติความเป็นมา

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

icon-adjust ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       ปรัชญา : “บูรณาการศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทยสู่สากล”

       วิสัยทัศน์ : วังสวนบ้านแก้ว แห่งการพัฒนา รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       พันธกิจ :
        ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
        ๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับวังสวนบ้านแก้ว มีบทบาทต่อการเรียนรู้และพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
        ๓. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยมิติศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ๔. การบริหารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์สังคม

       เป้าหมาย :
        ๑. สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มีบทบาท ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีถิ่น วิถีไทย จำนวน 1 ชุมชน
        ๒. วังสวนบ้านแก้ว เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพในระดับชาติ
        ๓. สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ มีการจัดหารายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

       ค่านิยม : " เชิดชูศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม "

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑