ผู้บริหารและบุคลากร

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

บุคลากรประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารสำนักศิลปวัฒนธรรม ฯ

ผศ. วารินทร์ สุภาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ผศ. ดร.อุมลักษณ์ ระพีแสง
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
ผศ. ดร.พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
อาจารย์ชัชวาล มากสินธ์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
อาจารย์ ดร.พรทิวา อาชีวะ
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
อาจารย์อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
ผศ.ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ

บุคลากรประจำสำนักศิลปวัฒนธรรม ฯ

นางสาวรัชนี แก้วขาว
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นางสาวเกษริน สุจินต์
ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ
นายสุธี วู้ประเสริฐ
ปฏิบัติงาน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

นางสาวศศิธร จันทสิทธิ์
ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ
นายภานุภัทร เรืองภักดิ์
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
นายอรุณ แพทย์โอสถ
ปฏิบัติงาน ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นายปิยะวัฒน์ เวชการี
ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาพระตำหนักและการท่องเที่ยว

นางสาวพรพิณ ถิ่นนคร
ปฏิบัติงาน ด้านพิพิธภัณฑ์
นางสาวสุนิสา ตั้งตระกูล
ปฏิบัติงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

นายณัฐกร นามหนวด
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารและสถานที่

นายสมศักดิ์ สุวรรณา
นายพงษ์สิทธิ์ เกษราธิคุณ
นายเอกพล กุลดิลก
นางวรรณา ปิตาระโพธิ
นางพิสมัย เรืองภักดิ์

ติดต่อ : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ | โทร. ๐๓๙-๔๗๑๐๖๔,๐๓๙-๓๑๙๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๑