A fresh & clean design
A fresh & clean design

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

อัครนารี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

Wow. Love it.

วังสวนบ้านแก้ว

อัครสถาน ที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

Vintage. Sensual.

รอบรั้ว ในวังสวนบ้านแก้ว

ความงดงามของพรรณไม้ทรงปลูก ที่งดงาม ร่มรื่น น่าชม

Mèmento style.

พระตำหนักเทา

พระตำหนักที่ประทับ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เมื่อครั้งประทับ ณ จันทบุรี

Lovely Theme

ภายใน พระตำหนักเทา

จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

icon-adjust สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 • ปรัชญา - “ บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ”

 • วิสัยทัศน์ - วังสวนบ้านแก้ว แห่งการพัฒนา รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

icon-adjust ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  -- ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ --


icon-adjust พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว

- แนวปฏิบัติการเข้าชมวังสวนบ้านแก้ว

- ข้อมูลวังสวนบ้านแก้ว

- คู่มือ/แนวปฏิบัติการ

  สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ให้บริการแหล่งเรียนรู้ดังนี้

  •      ๑. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของใช้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ พระตำหนักเทา และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พระตำหนักแดง เปิดให้บริการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
   ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
  •      ๒. ชมนิทรรศการ นิทรรศการกก นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จฯ นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับความพอเพียง นิทรรศการเสื่อสมเด็จ นิทรรศการตำนานเมืองจันทบุรี
  •      ๓. ชมวีดีทัศน์ “ วังสวนบ้านแก้ว ” ความยาว ๒๔ นาที
  •      ๔. การให้บริการชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมพระตำหนักเทา
   ( ความจุไม่เกิน ๕๐ คน )
  •      ๕. การให้บริการหนังสือ เกี่ยวกับข้อมูลพระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแขนงต่างๆและการท่องเที่ยว
  •      ๖. การประสานการจัดการบรรยายทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม การแสดง ศาสนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  •      ๗. แหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียนรู้เรื่องอาเซียน

ปฏิทินกิจกรรม สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน